ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ