รดน้ำขอพรอธิการบดี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
ณ ลานกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
จัดกิจกรรม “รดน้ำขอพรอธิการบดีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๐”

 

Cr. ปชส มรภ. & ปชส คมส.