m20
ผศ.องอาจ เจ๊ยะหลี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
m20
นายครรชิต สุวภาคย์รังสี
กรรมการฯ ที่เป็นข้าราชการสายวิชาการ
m20
นายสัญญา ฉิมพิมล
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
m20
นายกันตภน ชัยเสนา
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
m22
นายสนธยา ปานแก้ว
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
m22
ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
m22
นายกิตติกร วิบูลย์ศรี
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
m22
นายมาฤทธิ์ กาญจนรักษ์
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
m22
นายสุชาติ พึ่งมั่น
กรรมการฯ ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
m22
นางสาวกฤตพร สินชัย
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
m22
นางวรารัตน์ จันทร์แดง
กรรมการฯ ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
m22
นายฉัตรชัย มีพฤกษ์
กรรมการฯ ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
m22
นายทัยกิจ แซ่เจี๋ย
กรรมการฯ ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
m22
นายชาญวิทย์ คงมัยลิก
กรรมการฯ ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
m22
นายศิริ เจริญใจ
กรรมการฯ ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน