สภาคณาจารย์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต
  • อ.ดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดี และดร.ณัฎฐพงศ์ ถือดำ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมด้วยกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ อ.แวอีเลียส บินโซดาโอะ
  • เนื่องจากคณะกรรมการสภามหาวิทยลัยจากคณาจารย์ประจำครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ทำให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำว่างลง