สภาคณาจารย์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต
  • ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย) ประจำปีการศึกษา 2557
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการ กศ.บป. ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2557 เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์
  • สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชม นิทรรศการ ศิลปกรรม "อารยะศิลป์" อันดามันภูเก็ต
  • ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ประกาศให้นักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ. 2536 ยืนเรื่องขอผ่อนผันทหาร ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2556
  • หอสมุด กำหนดจัดกิจกรรม "14 กุมภา ราชภัฏมีรัก" พบกับกิจกรรมมากหมาย
  • คมส. ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์ภานุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดภาพสัญลักษณ์นำโชค (Mascot)
  • นายสมคูณ ชอบดี ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  • ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์สมคูณ ชอบดี ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
  • ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ออกรายการอันดามันทอล์ค ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร มหาวิทยาลัย
  • ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรมจากกรมการปกครอง และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2554