สภาคณาจารย์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต
  • ขอเชิญ…อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการเสวนา “สวัสดิการและจรรยาบรรณ จุดสมดุลของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต” วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุม
  • เนื่องจากคณะกรรมการสภามหาวิทยลัยจากคณาจารย์ประจำครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ทำให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำว่างลง
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สภาคณาจารย์ ได้จัดเสวนา “สวัสดิการและจรรยาบรรณ จุดสมดุลของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังจำนวนมาก
  • อ.ดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดี และดร.ณัฎฐพงศ์ ถือดำ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ อ.แวอีเลียส บินโซดาโอะประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.ลำปางและคณะ